การให้บริการจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1.หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจทั่วไป แสดงความจำนงขอให้จัดกระเช้าผลิตภัณฑ์ฯ ทางโทรศัพท์/ติดต่อด้วยตนเอง หรือเอกสารสั่งซื้อ
  2.ระบุจำนวน และราคา กระเช้าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
  3. ส่งไปที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903 โทรสาร 0-2561-1970 , 0-2940-6455
ค่าใช้จ่าย ตามราคาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
ระยะเวลา 1 วัน
บุคคลติดต่อ น.ส.เตือนใจ ส่งสุข นางเรณู วรรณาลัย
โทรศัพท์ 0-2 579-0572 , 0-2942-8629-35 ต่อ 107 , 108
โทรสาร 0-2561-1970 , 0-2940-6455