การเยี่ยมชมดูงาน
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1.หน่วยงานที่สนใจติดต่อแสดงความจำนงขอเข้าเยี่ยมชมดูงาน
  2.ระบุวัน เวลา จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ดูงาน วัตถุประสงค์ /ความสนใจในสาขาที่ ต้องการเยี่ยมชม
ส่งไปที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ.เกษตรศาสตร์
จตุจักร กทม.10903 โทรสาร 0-2561-1970 , 0-2940-6455
ค่าใช้จ่าย ตามที่กำหนด
ระยะเวลา -
บุคคลติดต่อ นางสาวพูลศรี อยู่สินธุ์
โทรศัพท์ 0-2942-7600 , 0-2942-8629-35 ต่อ 216
โทรสาร 0-2561-1970 , 0-2940-6455