โครงการพัฒนาวิชาการ
ระเบียบ ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2547
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอใช้บริการ (word , pdf)
  แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินการโครงการพัฒนาิวิชาการ : มก.พว.01 (word, pdf)
  แบบฟอร์มสรุปเงื่อนไขในสัญญา : มก.พว.02 (word, pdf)
  แบบฟอร์มรายงานสรุปปิดโครงการ : มก.พว.03 (word, pdf)
  แบบฟอร์มขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการ : มก.พว.04 (word, pdf)
แบบประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการโครงการพัฒนาวิชาการ (word, pdf)
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. หน่วยงานที่สนใจติดต่อแสดงความจำนง ขอใช้บริการฯ กรอกแบบฟอร์ม
  2. จัดส่งแบบฟอร์มไปที่สถาบันค้นคว้าและ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903 หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2940-6455 , 0-2561-1970
ค่าใช้จ่าย ขึ้นกับขอบเขตของการศึกษาวิจัย
ระยะเวลา ขึ้นกับขอบเขตของการศึกษาวิจัย
บุคคลติดต่อ นางอารีลักษณ์ เต็มตระกูล
โทรศัพท์ 0-2942-8621 , 0-2942-8629-35 ต่อ 221
E-mail ifralt@ku.ac.th