ห้องประชุม / ห้องฝึกอบรม
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม/ ฝึกอบรม (word , pdf)
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. หน่วยงาน หรือ สถาบันการศึกษา ที่สนใจติดต่อแสดงความจำนงขอใช้ห้องประชุม / ห้องฝึกอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนด
  2.ระบุวัน เวลา จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม / ฝึกอบรม เลือกรายการอาหาร (ดาวน์โหลด)
  3. ส่งไปที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.1093 โทรสาร 0-2561-1970 , 0-2940-6455 ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
ค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าธรรมที่กำหนด
ระยะเวลา ตามที่ผู้ขอใช้บริการระบุ
บุคคลติดต่อ นางสุดาลักษณ์ มาใหญ่, น.ส.พัชรินทร์ ศรีจันทร์ และน.ส.สาวิตรี เนียมเปรม
โทรศัพท์Œ 0-2942-8629-35 ต่อ 214
โทรสาร 0-2561-1970 , 0-2940-6455