ครัวปฏิบัติการอาหารไทยสู่โลก
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการขอใช้ครัวปฏิบัติการอาหารไทยสู่โลก (word , pdf)
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1.หน่วยงาน หรือ สถาบันการศึกษาที่สนใจติดต่อแสดงความจำนง ขอใช้ครัวปฏิบัติการอาหารไทยสู่โลกโดย กรอกแบบฟอร์ม ตามที่กำหนด
  2.ระบุวัน เวลาที่จะใช้ครัวปฏิบัติการฯ
  3. ส่งไปที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903 โทรสาร 0-2561-1970 , 0-2940-6455 ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
ค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด
ระยะเวลา ตามที่ผู้ขอใช้บริการระบุ
บุคคลติดต่อ นางกาญจนา สิทธิชัย
โทรศัพท์ 0-2942-8629-35 ต่อ 214
โทรสาร 0-2561-1970 , 0-2940-6455