การให้บริการห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอใช้บริการ (word , pdf)
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. หน่วยงานที่สนใจติดต่อแสดงความจำนงขอใช้บริการห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักรและ อุปกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนด
  2. ส่งแบบฟอร์มไปที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903 หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2940-6455 , 0-2561-1970
  3. ชำระค่าใช้จ่ายในวันที่ใช้เครื่องฯ
ค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด
ระยะเวลา ขึ้นกับขอบเขตการทดสอบ
บุคคลติดต่อ นางอารีลักษณ์ เต็มตระกูล
โทรศัพท์ 0-2942-8621 , 0-2942-8629-35 ต่อ 221
E-mail ifralt@ku.ac