การฝึกงานนิสิต – นักศึกษา
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจติดต่อแสดงความจำนงขอส่งนิสิต – นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน
  2. ระบุจำนวนนักศึกษา ช่วงเวลา ที่จะเข้ารับการฝึกงาน ส่งไปที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903
โทรสาร 0-2561-1970 , 0-2940-6455
ค่าใช้จ่าย นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คนละ 200.-บาท / เอกชน คนละ 500.-บาท
ระยะเวลา ประมาณ 1 เดือน หรือตามช่วงเวลาที่กำหนด
บุคคลติดต่อ นางอารีลักษณ์ เต็มตระกูล
โทรศัพท์ 0-2942-8621 , 0-2942-8629-35 ต่อ 221
โทรสาร 0-2561-1970 , 0-2940-6455
E-mail ifralt@ku.ac.th