การให้บริการ “วารสารอาหาร”
แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิกวารสารอาหาร (word , pdf)
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกวารสารอาหารกรอกแบบฟอร์มใบสมัครตามที่กำหนด
  2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรณีย์ สั่งจ่าย ปณ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน นาม นางสาวดวงจันทร์   เฮงสวัสดิ์
   ไปที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903
  3. สถาบันฯ จะจัดส่งวารสาร “อาหาร” ไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ เป็นรายไตรมาส (ราย 3 เดือน)
ค่าใช้จ่าย อัตราค่าสมาชิก 240.-บาท/ปี
ระยะเวลา -
บุคคลติดต่อ ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารอมรภูมิรัตน ชั้น 3
โทรศัพท์ 0-2942-8629-35 ต่อ 303 , 305
โทรสาร 0-2561-1970 , 0-2940-6455
E-mail ifrduh@ku.ac.th