การให้บริการแนะนำสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรนานาชาติ
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. ผู้สนใจติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ป.ณ 1043 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903
  2. เจ้าหน้าที่แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ต่อยอดดอทคอม
  3. แจกเอกสารคลังความรู้โลกจากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. นำเสนอตัวอย่างเอกสารสิทธิบัตรที่สืบค้นได้และการต่อยอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร
ค่าใช้จ่าย -
ระยะเวลา -
บุคคลติดต่อ อ.ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ นางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร นางสาวนิศากร วรวุฒิยานันท์
โทรศัพท์ 0-2942-8629-35 ต่อ 626 , 908
โทรสาร 0-2561-1970 , 0-2940-6455
E-mail ifrpmt@yahoo.com
Website www.toryod.com