English (United Kingdom) Thai (ภาษาไทย)

โครงสร้างส่วนแบ่งราชการ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้มีการแบ่งโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มบริหารและธุรการ

    - สำนักงานเลขานุการ

2. กลุ่มวิจัยและพัฒนา

    - ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

    - ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

    - ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

    - ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

3. กลุ่มบริการวิชาการ

    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม

    - ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร

    - ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

    - ฝ่ายวิศวกรรม

4. กลุ่มพัฒนาธุรกิจ

     - ฝ่ายโรงงาน

    - ฝ่ายการตลาด

    - ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง