English (United Kingdom) Thai (ภาษาไทย)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

- เป็นผู้นำนวัตกรรมอาหาร
- เป็นที่พึ่งทางวิชาการ และ
- เป็นผู้ชี้นำอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

พันธกิจ

พัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมและ ชุมชน บริการและร่วมแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีอาหารแก่ภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

นโยบาย

1.พัฒนาหน่วยงานให้มีความเป็นเลิศในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
2.เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหาร
3.ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านอาหารทั้งภายในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

- วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สร้าง นวัตกรรมเพื่อ ส่งเสริมและ สนับสนุน อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
- เป็นแหล่งวิชาการที่สามารถชี้นำและร่วมแก้ไขปัญหาทางด้านอุตสาหกรรม อาหาร เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเรียน การสอน
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการแข่งขันใน ระดับสากล
- ให้บริการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร