English (United Kingdom) Thai (ภาษาไทย)

แนะนำหน่วยงาน


สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีชื่อย่อๆ ว่า "สถาบันอาหาร" เดิมคือฝ่ายศึกษา ทดลอง และวิจัยขององค์การอาหาร สำเร็จรูป (อสร.) ซึ่งมีหน้าที่จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และ ทดลองผลิดอาหาร ให้แก่กองทัพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498 ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายอมร ภูมิรัตน์ เป็น หัวหน้าฝ่ายศึกษา ทดลองและวิจัยดังกล่าว ต่อมา อสร. ได้จัดตั้งโรงงานขนาดใหญ่ขึ้นที่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรีจึงไม่มีความจำเป็น ต้องใช้ฝ่ายศึกษาทดลองวิจัยอีกต่อไป คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้โอนฝ่ายศึกษาทดลอง และ วิจัยนี้ให้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2511 ซึ่งขณะนั้น ศาสตราจารย์อินทรีย์ จันทรสถิตย์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
        
    สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อภาษาอังกฤษว่า Institute of Food Research and Product Development  (IFRPD)   ก่อตั้ง อย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2511 โดยมี ศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก สถาบันอาหารฯ เป็นสถาบันเฉพาะทางทำหน้าที่ศึกษาวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหารเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล และให้บริการ วิชาการแก่สังคม  ตลอดจนทำการวิจัยตาม นโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลทางการเกษตร