English (United Kingdom) Thai (ภาษาไทย)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

วิจัยและพัฒนา


งานวิจัยที่เชี่ยวชาญและมุ่งหมาย

 กว่า 40 ปีที่ผ่านมา ประสบการณ์จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และอาหาร จุลชีววิทยาด้านอาหาร และโภชนาการ IFRPD มีส่วนในการสร้างความเข้มแข็งและเผยแพร่ความรู้สู่นักวิชาการ นักศึกษา และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเกษตรกร ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สาขางานวิจัยที่เชี่ยวชาญ คือเทคโนโลยีการผลิตอาหาร จุลชีววิทยาประยุกต์ เคมีและกายภาพอาหาร โภชนาการและอาหารเชิงสัมพันธภาพ ผลงานวิจัยได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง

เทคโนโลยีการผลิตอาหาร

มีเป้าหมายที่จะเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตการเกษตรสู่อุตสาหกรรม พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อหารด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ อันได้แก่ เอ๊กซูทรูชั่น การแช่เยือกแข็ง กระบวนการผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Process) การผลิตอาหารด้วยเทคโนโลยีไอน้ำร้อนยวดยิ่ง (Superheated steam sterilization) และเทคโนโลยีความดันสูง (High pressure sterilization)

เคมีและกายภาพอาหาร

ด้วยความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือ สามารถผลิตผลงานต่างๆ ด้านการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้าวและแป้ง พัฒนาไมโครแคปซูลกักเก็บสารให้กลิ่นรส วิจัยข้าว GABA สูง การควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารเส้นจากข้าว การผลิต resistant starch เพิ่มมูลค่าทางสุขภาพ จำแนกสารให้กลิ่นด้วยเครื่อง GC-MS และ GCO วิเคราะห์สารสำคัญประเภทฟินอลิค การยืดอายุการเก็บผักผลไม้ และการทดสอบทางประสาทสัมผัส

จุลชีววิทยาประยุกต์

กลุ่มงานที่ประกอบด้วยทึมนักวิจัยที่มีความรู้ความชำนาญ มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านการศึกษาความปลอดภัยของอาหารทางจุลินทรีย์ และเทคโนโลยีการหมัก งานวิจัยที่ดำเนินอยู่ได้นำเทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารหมักด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดยการคัดเลือกสายพันธุ์แลคติกแอซิดแบคทึเรีย และการศึกษาเมตาบอลิซึมโดยใช้เทคนิคระดับโมเลกุล เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การผลิตหัวเชื้อสำหรับอาหารหมัก ตลอดจนการศึกษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการสร้างสารชีวภาพที่มีคุณประโยชน์ต่างๆ เช่น แบคเทริโอซิน และ GABA

อาหารเชิงพันธภาพ

มุ่งสร้างงานวิจัยด้านเสริมสร้างสุขภาพ ในประเด็นคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระชนิดต่างๆ ได้แก่ superoxide anion, hydroxyl radical, nitric oxide และวิเคราะห์ค่า ORAC ทดสอบคุณสมบัติต้านการก่อกลายพันธุ์ ด้วยวิธี Ames test และ Drosophila wing spot test และศึกษาการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งโดยให้ความสำคัญกับผักพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่นไทย

โภชนาการ

พัฒนาอาหารลดความเสี่ยงการเกิดโรคทางโภชนาการ อาหารเสริมสร้างสุขภาพสำหรับกลุ่มคนวัยต่างๆ ประเมินผลทางด้านโภชนาการและทดสอบความปลอดภัยของอาหารในสัตว์ทดลอง